فرمول تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو با فام سفید

فرمول تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو با فام سفید

فرمول تولید رنگ رویه  کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو  با فام سفید

این فرمول برای تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو کاربرد دارد

 یادآوری میگردد که رنگ کوره ای صرفا توسط خودرو سازها و در سالن رنگ خودرو سازی قابل استفاده بوده و مصرفی در بازار تعمیرات و نقاشی ندارد

 این فرمول برای تولید فام سفید بوده و در کوره با دمای 130 الی 140 درجه سانتیگراد به مدت 15 الی 20 دقیقه کیور می گردد.

 این فرمول صنعتی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است